Creativiteit: de toekomst !

innovatiemanagement

IINQ i-Learning is een initiatief vanuit de linkedin groep Organisatiecoaching Nederland. Onder deze vlag werken organisatiecoaches met een specialisme in innovatie, inspiratie en individuele ontwikkeling.

Innovatie heeft voor ons de betekenis van vernieuwing in de breedste zin van het woord. Anders kijken, anders denken en anders doen hangen voor ons sterk samen met competenties als creativiteit en kritisch denken. Niet elke professionele ontwikkeling is innovatief maar groei en vernieuwing ontstaan wel altijd uit dezelfde creatieve, menselijke bron. Uit een combinatie van logisch, rationeel denken enerzijds en lateraal, beeldend denken anderzijds.

Mensen en organisaties die willen vernieuwen moeten oude gedragspatronen vervangen door nieuwe manieren van denken, leren en werken. Innovatie benaderen als (eenmalig) project levert irritaties, stress en teleurstelling op. Innovatie als investering in een lerende organisatiecultuur, leidt daarentegen tot groei, energie en creativiteit.

 

ld

het nieuwe leren

Het Nieuwe Leren betekent vooral ontwikkelen van nieuwe skills en vaardigheden zoals kritisch denken en creativiteit. Deze 21st century skills zijn cruciaal voor succesvol innoveren en komen het best tot ontwikkeling in een cultuur waar mensen kunnen leren van elkaar en van hun (interne en externe) afnemers.

Wij zijn van mening dat Social, Sense & Simplicity de cruciale kernwaarden zijn die mensen en organisaties ‘agile’ maken zodat zij wendbaar en flexibel kunnen meebewegen met veranderingen in hun leef- en werkomgeving.

Anders kijken, anders denken en anders doen, vraagt om meer dan e-learning, social media en digitale tools. Het vraagt om het (inclusief) benutten van competenties en talenten van mensen. Creativiteit en kritisch denken zijn bronnen die nooit vervangen kunnen worden door technologie en zijn dus een verstandige en waardevaste investering in jezelf en in je organisatie.

lerend innoveren

In de 'The Fifth Discipline' omschrijft Peter Senge lerende organisaties met een vijftal kenmerken: persoonlijk meesterschap, gemeenschappelijke visie, zelfinzicht, teamleren, systeemdenken en zelfinzicht. Een organisatie die innovatie, kritisch denken en creativiteit wil ontwikkelen en stimuleren, doet er goed aan deze kenmerken te volgen.

Voor het ontwikkelen van een innovatiecultuur met bijbehorende 21st century skills maken wij gebruik van de methode van onderzoekend leren. Dit stimuleert de ontwikkeling van teamleren, kritisch denken en creativiteit. Omdat onderzoekend leren goed te combineren is met de reguliere vormen van werk- en teamoverleg, is de investering qua geld en tijd beperkt terwijl het leereffect resulteert in meer initiatief en flexibiliteit, een gedeelde visie met haalbare doelstellingen en meer bevlogenheid en creativiteit.

innoverende teams

Uit het 70-20-10 onderzoek van Jennings blijkt dat ervaringsgericht leren op de werkplek 70% uitmaakt van hetgeen mensen onthouden. Uit een onderzoek van Volberda blijkt dat 75% van innovatie succes van organisaties voortkomt uit sociale innovatie en slechts 25% uit technologische innovatie. Conclusie hieruit is dat innovatie zoveel mogelijk geïntegreerd moeten worden in de dagelijkse werksituatie. Tijdelijke projectteams zijn effectief als nieuwe werkwijzen sterk afwijken van de dagelijkse werksituatie maar zullen nooit leiden tot een innovatiecultuur.

Om een innovatie cultuur te ontwikkelen zal ‘teamleren’ georganiseerd moeten worden via een mix van interventies: online learning waar nodig, social learning waar het kan en ervaringsgericht doen zoveel als mogelijk. Wij ondersteunen deze teamontwikkeling met onze zelfontwikkelde innovatiecyclus en -competenties.

onderzoekend leren

Bij inquirybased learning ofwel onderzoekend leren staat kritisch (door)vragen centraal. Open vragen om inzicht te vergroten, gesloten vragen om te focussen en wat-als vragen om toekomstgerichte scenario’s te onderzoeken. Hiermee worden bestaande kaders ter discussie gesteld, wordt creativiteit gestimuleerd en worden nieuwe deuren geopend. Dit resulteert in een beter begrip van situaties en van gedrag en legt de basis voor nieuwe inzichten, ideeën en toekomstbeelden.

Wij combineren onderzoekend leren met concepten als design thinking, action learning en lean startup innovatie. Geïntegreerd in een totaalmodel ontstaat inzicht in de vijf fasen van innovatie en vernieuwing en kunnen bovendien de bijbehorende innovatie competenties worden ontwikkeld.

tools & methoden

Om Social, Sense & Simplicity concreet vorm te geven, is altijd maatwerk nodig. Maatwerk als het gaat om assessment, maatwerk als het gaat om ontwikkeling en maatwerk als het gaat om borging en feedback.

Voor duurzame, effectieve leerprocessen zijn hoogwaardige instrumenten onmisbaar. Wij werken daarom met moderne online instrumenten en tools als het gaat om assessment, coaching, learning & development, projectmanagement, portfolio’s, feedbacksystemen, innovatie en customer experience.

dienstverlening

Innovatiemanagement:
- Competentie-, cliënt- en marktanalyses
- Ideation, brainstorm en smart technology
- Concept generatie, -presentatie en -validatie
- Value- en business model generatie
- Coaching lean innovatie teams

Organisatie ontwikkeling:
- CurinQ: coaching van medisch specialisten en vakgroepen
- MeetinQ: zelfsturing en besluitvorming voor teams en specialisten
- ImprovinQ: verbetering en optimalisatie van kwaliteit, proces en portfolio
- KWIN Kwaliteit-Innovatie Model™: procesbegeleiding naar cultuurvernieuwing
- ICA Individuele Competentie Analyse™: assessment & development centers

opdrachtgevers-ron  

 

klanten & projecten

Wij hebben ervaring in nagenoeg alle sectoren en in organisaties van uiteenlopende omvang. De rollen die we vervullen kunnen variëren van psycholoog, recruiter, trainer, coach, arbodeskundige en hr adviseur tot procesbegeleider, projectmanager en het managen van multidisciplinaire teams. Met een combinatie van interventies op organisatie-, team- en individueel niveau realiseren we doelstellingen die opdrachtgevers vooraf formuleren.

In de infographic een greep uit vele opdrachtgevers waarvoor we hebben gewerkt. Bij de uitvoering van opdrachten volgen wij de codes en richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en van de Orde van Organisatie Adviseurs (OOA).

ijsberg

DE IJSBERG: symbool van het waarneembare en het onzichtbare.
                        ... kritische vragen verbreden je horizon.

IINQ i-Learning
Mail    info@iinq.nl
KvK    17171856
Rabo  103707170
BTW  118738021 B01

Ron van Rijswijk
GSM   06 - 2039 3044
MAIL   info@IINQ.nl

informatie ?

Suggestions and questions are more than welcome.

* indicates required field